Servisna i aplikativna podrška kupcima

Povećanjem učešća na tržištu aparata, prepoznali smo potrebu sve većeg broja kupaca za adekvatnom servisnom i aplikativnom podrškom.

Krenuli smo pre 5 godina i danas naš tim broji trojicu visokokvalifikovanih servisnih inženjera. Nastojimo da se kroz konstantno usavršavanje kod proizvođača opreme koju prodajemo nametnemo na tržištu kao stručan, dostupan i pouzdan tim u službi kupaca.

Naša deviza je :

"Redovno održavana oprema se ne popravlja - ona se koristi"

Instalacija aparata

Instalacija, osnovna obuka i potvrda specifiranih performansi aparata se kod nas podrazumijevaju i uvek su uključene u cenu aparata koji se kupuju od kompanije Kefo.

Poseban akcenat je na obuci korisnika za bezbjedno i pravilno korišćenje aparata, jer se takvim pristupom preventivno djeluje i gradi partnerski odnos između našeg servisnog tima i korisnika.

Redovno i vanredno održavanje opreme

Aparat koji se redovno održava, se u najvećem broju slučajeva ne kvari, a korisnik je siguran u svoj rad, u svoju bezbjednost kao i u bezbjednost svojih kolega i ostale opreme u laboratoriji. 

Pokušali smo da u ovom dijelu odemo i korak dalje prateći trend najvećih svetskih kompanija te smo uveli koncept- prediktivnog održavanja.

Prediktivno održavanje predstavlja pametno održavanje opreme gde se pre zamene nekog dijela/potrošnog materjala radi odgovarajuće mjerenje parametra od značaja (adekvatnim i etaloniranim mjerilom) i na taj način dobija slika o stepenu istrošenosti, očekivanom radnom vijeku, bezbjednosti rada i tek nakon toga se donosi odluka o zamjeni određenog dijela/potrošnog materijala aparata. Na taj način se, za razliku od preventivnog servisiranja, uzima u obzir ono suštinsko i stvarno stanje stvari, umanjuju se servisni troskovi, a ujedno se ne generiše i nepotrebni otpad u vidu djelimično iskorišćenih rezervnih dijelova.

Kvalifikacija opreme

Sve vise kompanija , prateći trend uspostavljen u farmaceutskoj industriji, zahtijeva da se prilikom instalacije, a kasnije i u propisanom vremenskom intervalu, vrši kvalifikacija opreme.

Osnova ovog pristupa su instalacioni, operacioni i protokol potvrde performansi (IQ/OQ/PQ) u kojima su definisane sve provjere koje bi se trebale izvršiti sa ciljem da se korisniku može garantovati validnost rezultata, bezbjednost i nesmetani rad . Naš tim servisnih inženjera je spreman i kvalifikovan da pruži uslugu sprovođenja ovih protokola, kao i da u saradnji sa proizvođačem generiše ovakav vid protokola ukoliko on ne postoji kao već spreman dokument kod proizvođača.

Aplikativna podrška

Naš tim je tehnički osposobljen i za pružanje aplikativne podrške našim kupcima.

Aplikativna podrška podrazumeva postavljanje aplikacije/metode na Vašem aparatu uzimajući u obzir sve neophodne radnje, od pripreme uzorka do analize dobijenih rezultata.

Na ovaj način želimo da postignemo kompletnost i da našim potencijalnim kupcima koji tek ulaze u oblast laboratorijskih analiza, ili tek uspostavljaju laboratoriju u sklopu svoje proizvodnje, maksimalno olakšamo taj novi korak!